Verzekeringen Pensioenen

De Pensioenwet is de wet waaraan alle door werkgevers en pensioenfondsen opgezette pensioenregelingen moeten voldoen. De Pensioenwet is bedoeld om er voor te zorgen dat de pensioenaanspraken waar werknemers recht op hebben veiliggesteld worden. In de Pensioenwet staan de volgende pensioensoorten:

Ouderdomspensioen

Het pensioen wat wordt ontvangen vanaf de pensioendatum. Het ouderdomspensioen loopt door tot het overlijden.

Nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen zorgt ervoor dat de nabestaanden van een kostwinner financieel verzorgd achterblijven. Er is nabestaandenpensioen voor de achterblijvende partner en achterblijvende kinderen.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Ingeval van arbeidsongeschiktheid wordt door de overheid (eventueel) een WIA- of WAO-uitkering verstrekt. Als aanvulling op deze uitkering wordt er door sommige pensioenfondsen nog een arbeidsongeschiktheidspensioen verstrekt. De uitkering eindigt op 67-jarige leeftijd of op het moment dat men weer in staat is om te werken.

Vereisten

Voor alle drie de bovenstaande pensioenen geldt dat zij aan de volgende vereisten dienen te voldoen:

 • Voortvloeien uit een dienstbetrekking;
 • Uitkering in geld;
 • Uitkering op grond van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Pensioensystemen

Voor de opbouw van ouderdomspensioen kan gekozen worden tussen drie pensioensystemen:

Middelloonregeling

het uiteindelijk te ontvangen pensioen is gebaseerd op het salaris wat gemiddeld tijdens het dienstverband is verdient.

Eindloonregeling

het uiteindelijk te ontvangen pensioen is gebaseerd op het salaris wat je op de pensioendatum (of moment van uitdiensttreding) verdient.

Beschikbare premieregeling

Tegenwoordig bestaan veel pensioenregelingen op basis van het beschikbare premiestelsel. Dat houdt in dat er een premie beschikbaar wordt gesteld voor de pensioenopbouw.

Verzekeringen Pensioenopbouw

Bij de pensioenopbouw zijn enkele zaken van belang:

Pensioengevend salaris

Het pensioengevend salaris bevat alle salarisbestanddelen waarover pensioen wordt opgebouwd.

AOW-franchise

In alle pensioenregelingen wordt rekening gehouden met het feit dat iedere Nederlander al pensioen ontvangt vanuit de overheid, de AOW. Dit wordt gedaan door de AOW-franchise in mindering te brengen op het pensioengevend salaris.

Pensioengrondslag

De pensioengrondslag is het bedrag wat berekend wordt door het pensioengevend salaris te verminderen met de AOW-franchise.

Pensioengat

Er is sprake van een pensioengat wanneer het pensioen minder is als 70% van het laatst verdiende salaris. Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor een eventueel pensioentekort:

 • *Later beginnen te werken dan op 25-jarige leeftijd
 • *In deeltijd werken
 • *Uitzendwerk doen
 • *Wisselen van baan (en pensioenregeling)
 • *één of meerdere jaren in het buitenland wonen
 • *Hoge AOW-franchise (AOW-gat)
 • *Werkloosheid
 • *Arbeidsongeschiktheid
 • *Tijdelijk stoppen met werken
 • *Eerder stoppen met werken
 • *Ruilen ouderdomspensioen t.b.v. nabestaandenpensioen
 • *Scheiding

Bovengenoemde oorzaken van een pensioentekort zijn op te lossen door bij te sparen bij het eigen pensioenfonds.