Verzekeringen Verzekeringen

Een belangrijk deel van het vermogen van uw onderneming wordt gevormd door de bedrijfsgebouwen, de bedrijfsinventaris en de goederenvoorraad. Ten behoeve van de continuïteit van uw bedrijf is het dan ook van groot belang om risico’s in te schatten en af te dekken. Hiervoor zijn dan ook verschillende bedrijfsverzekeringen beschikbaar:

Kies uw soort verzekering

Verzekeringen In en om het gebouw

Bedrijfsgebouwen

Als ondernemer is uw bedrijfsgebouw natuurlijk onmisbaar. Brand of stormen kunnen snel voor een fikse schade zorgen. De Bedrijfsgebouwenverzekering biedt dekking voor dergelijke schades. De verzekering kan worden afgestemd op uw type onderneming/pand. Zo hoeft u zich als ondernemer geen zorgen te maken over de financiële gevolgen in het geval van een schade.

Computer/elektronica

Computers en elektronische apparatuur zijn vandaag de dag een belangrijk onderdeel tijdens de bedrijfsvoering. Als deze door bijvoorbeeld brand, cyberaanvallen of diefstal niet meer gebruikt kunnen worden kan dit voor ernstige belemmeringen zorgen. Met de Computer- en elektronicaverzekering heeft u hier een uitgebreide dekking tegen en kunt u snel de apparatuur vervangen/herstellen. Zo kunt u spoedig de bedrijfsvoering hervatten en loopt u geen inkomsten mis.

Bedrijfsschade/reconstructie

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met schade binnen uw bedrijf of het gebouw waar uw bedrijf is gevestigd. Hierdoor kan bijvoorbeeld uw omzet lager uitvallen of de productie flink verminderd worden. Echter lopen de vaste lasten wel gewoon door. Met de bedrijfsschadeverzekering bent u verzekerd tegen omzetderving totdat uw omzet weer op peil is. Ook is in veel gevallen de volledige papieren administratie verloren gegaan. De kosten om de administratie weer op te bouwen kost veel tijd en geld. Deze kosten kunt u verzekeren met een reconstructie-kostenverzekering.

Milieuschade

Bedrijven hebben bij bodem- of waterverontreiniging na schade een wettelijke saneringsplicht. Zowel de eigenaren van de verontreinigde grond als de gebruikers ervan moeten die plicht nakomen. De kosten die hierbij gemaakt worden kunnen flink oplopen. De milieuschadeverzekering dekt de sanering, de onderzoekskosten en andere bijkomende kosten.

Verzekeringen Motorrijtuig

Werkmateriaal

Tijdens uw werkzaamheden loopt u risico’s met uw materiaal. Met uw materiaal kunt u per ongeluk schade veroorzaken. Met de Werkmaterieelverzekering beschermt u zich in dat geval tegen onvoorziene kosten door materiële en letselschade die uw materieel veroorzaakt aan uw eigen voertuigen of eigen gebouwen. Daarnaast is de schade die een ander lijdt door uw materieel en waarvoor u aansprakelijk bent veelal gedekt.

Eigen vervoer (goederen)

Als gereedschappen ’s nachts uit uw bedrijfsauto worden gestolen, kunt u de volgende dag(en) niet aan het werk. Hierdoor kunt u gemaakte afspraken met uw klanten niet nakomen. Met de Eigen Vervoerverzekering verzekert u zowel de goederen die structureel in uw auto liggen als de goederen die u tijdelijk vervoert. Zo kunt u uw werkzaamheden zo snel mogelijk vervolgen.

Goederen/transport

transport, waaronder het laden en lossen. De dekkingsmogelijkheden zijn afhankelijk van het soort vervoer, de verpakking en de aard van de te vervoeren zaken, de bestemmingen, de aard van het bedrijf e.d. De dekking begint te lopen op het moment dat de voor het vervoer bestemde zaken in de opslagplaats worden opgepakt en eindigt op het moment dat de zaken zijn aangekomen in de opslagplaats van de geadresseerde.

Vervoerdersaansprakelijkheid

De Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor de professionele transportonderneming die goederen voor derden vervoert. Een vervoerder kan aansprakelijk zijn voor schade aan goederen zolang hij deze onder zijn hoede heeft. In weke mate de vervoerder aansprakelijk is, hangt af van de vervoerscondities die van toepassing zijn. De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering dekt dit risico af.

Garage

De garageverzekering of garagepolis is een combinatie van een algemene aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en een op het garagebedrijf toegespitste motorrijtuigverzekering. De garageverzekering dekt schade toegebracht met motorrijtuigen (van het bedrijf of van klanten), schade áán motorrijtuigen van klanten tijdens reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, en schade door een onjuiste uitvoering van de werkzaamheden aan het motorrijtuig. Het opnieuw uitvoeren van deze werkzaamheden is uitgesloten. Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of zaken veroorzaakt door de eigenaar / exploitant van het garagebedrijf, diens ondergeschikten en meewerkende familieleden/huisgenoten, en de eventuele bestuurders, commissarissen, personeelsvereniging en dergelijke van de onderneming.

WA(M)

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder en/of de passagiers voor door een met name genoemd motorrijtuig veroorzaakte schade. Schade aan het motorrijtuig zelf of aan de bestuurder toegebracht is uitgesloten. De benadeelde derde heeft een rechtstreeks vorderingsrecht op de WAM-verzekeraar.

Casco

De volledige cascoverzekering. Deze verzekering dekt schade aan de verzekerde auto als gevolg van botsing, omslaan, slippen of enig ander ‘van buiten komend onheil' zoals brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal en storm. De volledige cascoverzekering is vooral bedoeld voor ‘jonge' auto's.

Beperkt Casco

De beperkte cascoverzekering. Deze verzekering dekt schade aan het motorrijtuig als gevolg van een met name in de polis omschreven gebeurtenis, zoals brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal, storm, botsing met loslopende dieren en ruitbreuk.

Verzekeringen Inkomen & Vermogens bescherming

Geldverzekering

Met de Geldverzekering is de schade door diefstal of vals geld gedekt. De dekking geldt voor contant geld dat wordt vervoerd of in uw bedrijf aanwezig is.

Voordelen Geldverzekering:

 • Dekking tijdens vervoer.
 • Dekking voor vals geld.
 • Ook dekking voor grotere sommen.

Beroepsaansprakelijkheid

U kunt worden aangesproken voor de financiële gevolgen van een beroepsfout of verkeerd advies. De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt uw eigen vermogen als beroepsbeoefenaar.

Voordelen beroepsaansprakelijkheidsverzekering:

 • Dekking afgestemd op uw beroep.
 • Bedrijfsaansprakelijkheid mee te verzekeren op de polis, zonder eigen risico.
 • Ruime maatwerkmogelijkheden.

WEGAM

Als werkgever kunt u worden aangesproken voor (letsel)schade van de werknemer/bestuurder als gevolg van een ongeval met een motorrijtuig tijdens werktijd. De grondslag voor de schadevergoedingsplicht wordt gevormd door de arbeidsrechtelijke relatie tussen de werkgever en werknemer. De schadevergoeding berust niet zo zeer op het schenden van de zorgplicht door onrechtmatig handelen van de werkgever, maar is gebaseerd op criteria als goed werkgeverschap en de redelijkheid en billijkheid. De Wegam-verzekering verzekert de civielrechtelijke aansprakelijkheid van verzekeringsnemer in zijn hoedanigheid van werkgever voor niet door een andere verzekering gedekte schade die zijn werknemers kunnen lijden als bestuurder van een auto tijdens uitoefening van de werkzaamheden. Gedacht kan hier worden aan schade opgelopen aan de eigen auto van de werknemer.

Rechtsbijstand

Als ondernemer verricht u dagelijks juridische handelingen met verschillende marktpartijen. Dit geeft nooit problemen totdat één van de partijen, terecht of onterecht, begint te klagen of een factuur niet wil betalen. U staat in uw recht maar de tegenpartij denkt daar anders over. Kunt u het alleen af? Soms wel. Maar steeds vaker ook niet. Of alleen tegen hoge juridische kosten. Maar met een bedrijfs-rechtsbijstandverzekering staat u sterk en krijgt u vaak waar u recht op heeft. De verzekering heeft een modulaire opbouw.

 • Verkeer
 • Bedrijfsvoering en Incasso
 • Inkoop
 • Verkoop
 • Online beoordeling kredietwaardigheid afnemers

Aansprakelijkheid

Overal worden fouten gemaakt. De gevolgen hiervan zijn niet altijd in te schatten en kunnen zo groot zijn dat het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar komt. De Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) beschermt uw bedrijfskapitaal tegen financiële aanspraken.

 • Dekking afgestemd op uw beroepsgroep
 • Af te stemmen op de wensen van uw bedrijf

Adviesgroep VEKO kan uw dekking bieden voor verschillende vormen van aansprakelijkheid:

 • Algemene aansprakelijkheid: schade die door u of uw personeel wordt veroorzaakt
 • Werkgeversaansprakelijkheid: schade die uw werknemers oplopen tijdens hun werk, bijvoorbeeld arbeidsongevallen of beroepsziektes

Risicoaansprakelijkheid: bijvoorbeeld schade waarvoor u als bezitter van een bedrijfsgebouw wordt aangesproken Productenaansprakelijkheid: schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in een geleverd product.

Verzekeringen Bouw en installatie

CAR

Werk in aanbouw kan beschadigd raken door bijvoorbeeld een najaarsstorm, brand of vandalisme. Ook kunnen bij aan- of verbouw de bestaande eigendommen van de opdrachtgever beschadigd raken. Met de CAR-verzekering bent u daartegen verzekerd.

Voordelen CAR-verzekering

 • Ondersteuning door bouwkundigen via de Bouwtelefoon, bijvoorbeeld bij bijzondere bouwmethodes of op gebied van preventie
 • Maatwerk mogelijk voor complexe risico's
 • Al uw bouwprojecten doorlopend te verzekeren op één polis

Bouw en installatie

De Installatie- en Montageverzekering verzekert de te installeren apparatuur tijdens installatie en proefdraaien. Zo kunt u zonder zorgen uw werk uitvoeren.

Voordelen Installatie- en Montageverzekering

 • Ondersteuning door bouwkundigen via de Servicetelefoon Bouw
 • Maatwerk mogelijk voor complexe risico's
 • Al uw installatieprojecten doorlopend te verzekeren op één polis

U kunt de volgende elementen meeverzekeren:

 • Het werk (verplicht verzekerd)
 • Bestaande eigendommen van de opdrachtgever
 • Hulpmaterieel
 • Persoonlijke eigendommen van bouwdirectie en personeel
 • Transport van bouwcomponenten

Installatiebedrijven kunnen hun werkzaamheden doorlopend verzekeren op één polis.

Verzekeringen Reis en evenement

Doorlopende Reis

Met de Doorlopende Reisverzekering Bedrijven bent u het gehele jaar verzekerd tegen schade en ongevallen tijdens zakelijke reizen. Voor u als ondernemer zijn ook particuliere reizen meeverzekerd. Voor chauffeurs is er een speciale reisverzekering.

Voordelen Doorlopende Reisverzekering Bedrijven:

 • Extra reiskosten van een zaakwaarnemer meeverzekerd
 • Dekking zo veel mogelijk op uw wensen afgestemd
 • Geen maximum voor kosten van geneeskundige behandeling in het buitenland
 • Bij binnenlandse zakenreizen geldt een dekking voor bagage en ongevallen

Af te stemmen op uw situatie U kunt de Doorlopende Reisverzekering Bedrijven zo veel mogelijk afstemmen op uw persoonlijke situatie door een keuze te maken uit verschillende dekkingselementen. Zo betaalt u nooit te veel premie. De verzekering van uw auto, mits jonger dan negen jaar, en aanhangwagen kan aan de verzekering worden toegevoegd.

Privéreizen meeverzekeren

Ook uw privéreizen zijn meeverzekerd. Zelfs wintersport en onderwatersport zijn daarbij standaard gedekt. Tegen een geringe premieopslag kunnen uw gezinsleden worden meeverzekerd, ook als zij afzonderlijk van u reizen. Kinderen tot vijf jaar zijn zelfs gratis meeverzekerd.

U kunt de verzekering uitbreiden met dekkingen voor:

 • Schade door verlies, diefstal of beschadiging van bagage, eventueel aan te vullen met een dekking voor verlies van geld en geldswaardig papier.
 • Kosten van genees- en tandheelkundige behandeling
 • Een kapitaalsuitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval
 • - Een eventueel meereizende assistent

Evenementen/doorlopende Evenementen

Bij het organiseren van evenementen, heeft u altijd te maken met aanzienlijke financiële risico's. Denk hierbij aan annulering van het evenement indien de hoofdspreker plotseling ziek is. De Evenementenverzekering biedt uitkomst.

Voordelen Evenementenverzekering

 • Een uitgebreide verzekering voor financiële risico's, die u als organisator loopt
 • Uitgebreide dekking tegen allerlei schades, van aansprakelijkheidsdekking tot regendekking
 • Ruime keuzemogelijkheden zoveel mogelijk op uw wensen afgestemd

U kunt een keuze maken uit de volgende dekkingen:

 • Aansprakelijkheidsdekking
 • Onkostendekking
 • Horeca onkostendekking
 • Ongevallendekking
 • Cascodekking
 • Regendekking
 • Gelddekking

Tentoonstellingen

Deelname aan een expositie, tentoonstelling of beurs biedt vaak aantrekkelijke kansen voor uw bedrijf. Het stelt u echter ook bloot aan financiële risico's. Met de Tentoonstellingsverzekering kunt u uw zaken zowel tijdens het evenement als tijdens het transport verzekeren.

Voordelen tentoonstellingsverzekering:

 • Keuze uit meerdere dekkingen
 • Met een allriskdekking zijn uw zaken zowel tijdens het verblijf als tijdens het transport verzekerd
 • Standaard verzekeringsgebied Benelux, maar kan desgewenst uitgebreid worden

Waarom een Tentoonstellingsverzekering?

Tijdens een expositie, tentoonstelling of beurs kunnen zich grote of kleine rampen voordoen; er kan brand uitbreken in de expositieruimte of er kunnen eigendommen uit uw beursstand worden gestolen. Maar ook tijdens het transport kan er iets misgaan. De Tentoonstellingsverzekering dekt schade aan uw tentoongestelde zaken én aan uw stand.

Drie soorten dekking

 • - Als u kiest voor een beperkte dekking zijn de tentoongestelde goederen en uw stand verzekerd tegen de risico's van brand en diefstal na braak tijdens het verblijf in de tentoonstellingsruimte.
 • - De dekking kan worden uitgebreid met een dekking voor het transportrisico. Dan is schade als gevolg van een ongeval met het vervoermiddel, en schade die ontstaat tijdens het laden en lossen ook gedekt.
 • - Kiest u voor een allriskdekking, dan zijn uw zaken zowel tijdens het verblijf als tijdens het transport tegen schades door alle mogelijke oorzaken van buitenaf verzekerd.

Verzekeringen Ziekte en verzuim

Ziekengeld

Een werkgever is wettelijk verplicht aan een zieke of arbeidsongeschikte werknemer 2 jaar lang minimaal 70% van het loon door te betalen. In veel CAO's is evenwel bepaald dat in het eerste jaar zelfs 100% van het loon moet worden doorbetaald. Voor het tweede ziektejaar zijn er géén CAO-afspraken gemaakt over een hogere loondoorbetaling. De Ziekengeldverzekering volgt deze ontwikkeling. Bij de Ziekengeld Calamiteiten Polis betaalt de werkgever het gemiddeld aan de werknemers uitbetaalde ziekengeld voor zowel het 1e- als het 2e ziektejaar zelf. Dit gedeelte wordt het eigen behoud genoemd. Wanneer het ziekengeld dit eigen behoud overschrijdt, betaald de verzekeraar het verschil.

De voordelen:

 • Gegarandeerd voldoende financiële armslag om zieke werknemers door te betalen.
 • Uitgebreide re-integratie-ondersteuning en -vergoeding vanuit het Verzuim Management Pakket
 • Recht op rechtsbijstand bij geschillen met de werknemer over de loondoorbetaling bij ziekte
 • Mogelijkheid tot gespreide premiebetaling
 • Een extra uitkering bij overlijden van de werknemer

Ziekengeld Daggeld

De Ziekengeldverzekering met Daggelddekking biedt de ondernemer dekking tegen de kosten van ziekteverzuim. Bedrijven zijn zoals u weet wettelijk verplicht een zieke werknemer twee jaar loon door te betalen. Met de Ziekengeld-verzekering met Daggelddekking verzekert uw relatie zich tegen deze kosten, flexibel en naar behoefte. De polis biedt een uitgebreide dekking en is door de modulaire opbouw overzichtelijk en makkelijk uit te leggen aan uw relaties.

De voordelen:

 • Het uitkeringspercentage is CAO-volgend en flexibel in te vullen.
 • Uitgebreide arbo- en re-integratiebegeleiding.
 • Recht op rechtsbijstand bij geschillen met de werknemer over de loondoorbetaling bij ziekte.
 • Poortwachter garantie.

WIA - Excedent

Bij arbeidsongeschiktheid zijn de gevolgen voor iedereen verschillend. Dat vereist maatwerk. Uw inkomen bepaalt de verzekeringsmogelijkheden. De WIA-Excedent verzekering biedt een extra aanvulling in het tweede ziektejaar en een inkomensaanvulling na het tweede ziektejaar.

De voordelen:

 • Een goede aanvulling op uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid.
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.
 • Jaarlijkse aanpassing van het verzekerde bedrag.
 • De premie is fiscaal aftrekbaar.

Verzekeringen Arbeidsongeschiktheid

U kunt 80% van uw gemiddelde inkomen over de laatste 3 jaar verzekeren. Uw inkomen kan loon zijn maar ook winst uit onderneming als belastbaar inkomen valt onder deze categorie. Een lager percentage kan altijd en er zijn zelfs mogelijkheden tot een hoger percentage. De kosten van de AOV worden door veel factoren bepaald. Een vergelijk is dan ook niet eenvoudig. Hier geldt zeker dat de goedkoopste niet altijd de beste is. Wij kunnen u adviseren omtrent verschillende mogelijkheden, premies en voorwaarden